JAWS: Joint Agent Workshops & Symposium

Japanese MAS Research Community

Organization

JAWS Committees

 • Eizo AKIYAMA (Tsukuba Univ.)
 • Hidehisa AKIYAMA (Fukuoka Univ.)
 • Sachiyo ARAI (Chiba Univ.)
 • Yu CHEN (Tokyo Univ.)
 • Hideki FUJII (Tokyo Univ.)
 • Katsuhide FUJITA (Nagoya Institute of Tech.)
 • Satoru FUJITA (Hosei Univ.)
 • Shigeru FUJITA (Chiba Institute of Tech.)
 • Naoki FUKUTA (Shizuoka Univ.)
 • Takashi HASHIMOTO (Japan Advanced Inst. of Science and Tech.)
 • Yasuhiro HASHIMOTO (Tokyo Univ.)
 • Fumio HATTORI (Ritsumeikan Univ.)
 • Hiromitsu HATTORI (Kyoto Univ.)
 • Hisashi HAYASHI (Toshiba Corp.)
 • Katsutoshi HIRAYAMA (Kobe Univ.)
 • Hung-Hsuan HUANG (Ritsumeikan Univ.)
 • Ryutaro ICHISE (National Institute of Informatics)
 • Toru ISHIDA (Kyoto Univ.)
 • Fuyuki ISHIKAWA (National Institute of Informatics)
 • Takayuki ITO (Nagoya Institute of Tech.
 • Koji IWANUMA (Yamanashi Univ.)
 • Atsushi IWASAKI ( (Kyushu Univ.) Univ.)
 • Kiyoshi IZUMI (Tokyo Univ.)
 • Daisuke KATAGAMI (Tokyo Polytechnic Univ.)
 • Takashi KATOH (Iwate Prefectural Univ.)
 • Hidenori KAWAMURA (Hokkaido Univ.)
 • Takao KAWAMURA (Tottori Univ.)
 • Tetsuo KINOSHITA (Tohoku Univ.)
 • Gen KITAGATA (Tohoku Univ.)
 • Yasuhiko KITAMURA (Kwansei Gakuin Univ.)
 • Mikito KOBAYASHI (Toshiba Solutions Corp.)
 • Satoshi KURIHARA (Osaka Univ.)
 • Setsuya KURAHASHI (Tsukuba Univ.)
 • Kazuhiro KUWABARA (Ritsumeikan Univ.)
 • Shigeo MATSUBARA (Kyoto Univ.)
 • Tohgoroh MATSUI (Chubu Univ.)
 • Toshihiro MATSUI (Nagoya Institute of Tech.)
 • Tsunenori MINE (Kyushu Univ.)
 • Yoshihiro MIYAKE (Tokyo Institute of Tech.)
 • Koichi MORIYAMA (Osaka Univ.)
 • Yuu NAKAJIMA (Kyoto Univ.)
 • Hideyuki NAKASHIMA (Future Univ. Hakodate)
 • Akira NAMATAME (National Defense Academy in Japan)
 • Shuji NARAZAKI (Nagasaki Univ.)
 • Nariaki NISHINO (Tokyo Univ.)
 • Tetsuya OGATA (Kyoto Univ.)
 • Naoki OHTA (Ritsumeikan Univ.)
 • Isamu OKADA (Soka Univ.)
 • Tetsuo ONO (Hokkaido Univ.)
 • Ei-ichi OSAWA (Future Univ. Hakodate)
 • Takahiro OSAWA (Keio Univ.)
 • Akihiko OSUGA (Univ. of Electro-Communications)
 • Tadachika OZONO (Nagoya Institute of Tech.)
 • Yuko SAKURAI (Kyushu Univ.)
 • Hiroshi SATOH (National Defense Academy in Japan)
 • Ken SATOH (National Institute of Informatics)
 • Jun SAWAMOTO (Iwate Prefectural Univ.)
 • Hajime SAWAMURA (Niigata Univ.)
 • Tetsuya SHIMOKAWA (Tokyo Univ. of Science)
 • Kosuke SHINODA (RIKEN)
 • Toramatsu SHINTANI (Nagoya Institute of Tech.)
 • Takuo SUGANUMA (Tohoku Univ.)
 • Toshiharu SUGAWARA (Waseda Univ.)
 • Hirohiko SUWA (Univ. of Electro-Communications)
 • Masaaki SUZUKI (Tokyo Univ.)
 • Keiki TAKADAMA (Univ. of Electro-Communications)
 • Hiroshi TAKAHASHI (Keio Univ.)
 • Ken-ichi TAKAHASHI (Tottori Univ.)
 • Wataru TAKANO (Tokyo Univ.)
 • Kenji TEI (National Institute of Informatics)
 • Takao TERANO (Tokyo Institute of Tech.)
 • Fujio TORIUMI (Nagoya Univ.)
 • Hidekazu TSUJI (Tokai Univ.)
 • Takahiro UCHIYA (Nagoya Institute of Tech.)
 • Seiji YAMADA (National Institute of Informatics)
 • Hiroshi YAMAKI (Nagoya Univ.)
 • Gaku YAMAMOTO (IBM Corp.)
 • Hitoshi YAMAMOTO (Rissho Univ.)
 • Michiya YAMAMOTO (Kwansei Gakuin Univ.)
 • Akihiro YAMASHITA (Hokkaido Univ.)
 • Makoto YOKOO (Kyushu Univ.)
 • Nobukazu YOSHIOKA (National Institute of Informatics)

Written by admin

June 16th, 2011 at 5:37 pm

Posted in